OrnaVerum
v 5.10.00
6 Oct 2018
updated 7 Nov 2019

Sir Thomas Stamford Bingley Raffles FRS
(6 July 1781 - 5 July 1826)

Portrait

RAFFLES - The Man

Hotel

RAFFLES - The Hotel

Hotel

RAFFLES - The Hotel today