OrnaVerum
v 5.10.00
6 Oct 2018
updated 7 Nov 2019


Lady Catherine Walpole
(5 Nov 1797 – 20 Aug 1867)